INNOWACJE

Innowacje w 2022 roku

Ambitne plany na przyszłość łączymy z już trwającymi projektami i innowacyjnymi wdrożeniami.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

Ambitne plany na przyszłość łączymy z już trwającymi projektami i innowacyjnymi wdrożeniami. Przeprowadzone w 2022 roku projekty – to między innymi:

[203-2]

Innowacje związane z rolnictwem
 • Monitoring satelitarny upraw 

Dzięki analizie zdjęć z satelitów przekazujemy rolnikom informacje o kondycji upraw na polach oraz o ich zróżnicowaniu czasowym i przestrzennym. W ten sposób wspieramy tzw. rolnictwo precyzyjne w zakresie analizy gleby, nawożenia, siewu czy ochrony roślin. Usługa wprowadzona na bazie współpracy z SatAgro pomaga rolnikom prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i gromadzić mapy plonów. W 2022 roku w programie uczestniczyło 229 współpracujących z Grupą Azoty gospodarstw, które dysponowały areałem około 63 tys. hektarów. 

 • Skanery gleby

Chcemy, aby na pola uprawne trafiało tylko to, co trafić powinno. Dlatego wykorzystujemy nowoczesne skanery glebowe SoilCares, które pozwalają w ciągu kilku minut przekazać współpracującym z nami rolnikom precyzyjne zalecenia dotyczące nawożenia, dzięki czemu mogą dobrać najlepszy dla danej uprawy i czasu nawóz. W efekcie rośnie wydajność produkcji rolnej. W roku 2022 z analizy gleby skanerem skorzystało 769 gospodarstw rolnych. Wykonano 5616 analiz. 

 • Rolnictwo precyzyjne w Peru

Rozpoczęliśmy rozmowy z Ambasadą Peru, dotyczące możliwości współpracy w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Jednym z celów peruwiańskiego rolnictwa jest dostosowanie lokalnych regulacji do wymogów i zobowiązań związanych między innymi z Europejskim Zielonym Ładem. 

 • Nowe produkty oparte o inhibitor ureazy - AZOVILEN® S i AZOVILEN® G 

W 2022 roku Grupa Azoty CHORZÓW wprowadziła do oferty dwa produkty: AZOVILEN® S i AZOVILEN® G, powstałe w wyniku realizacji projektu „Badania nad opracowaniem receptury nowych formulacji preparatów opartych o inhibitor ureazy”, prowadzonego we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Grupy Azoty S.A.

AZOVILEN® G - to płynny stabilizator azotu - dodatek do stałych nawozów azotowych zawierających azot mocznikowy. Produkt nawozowy UE opracowany jest na bazie substancji czynnej NBPT. Stężenie zostało dobrane tak, aby zoptymalizować efektywność działania. Jego stosowanie obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej (szybkiej) przemianie mocznika w amoniak i dwutlenek węgla i zmniejsza emisje do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej, a wielkość i jakość plonów ulegają poprawie. AZOVILEN® G uzyskał pozytywną decyzję Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - może zostać wprowadzony na rynek europejski i sprzedawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej bez dodatkowej rejestracji.

AZOVILEN® S jest płynnym stabilizatorem azotu - dodatkiem do nawozów azotowych zawierających azot amidowy. Przeznaczony jest do stosowania wraz z roztworami saletrzano-mocznikowymi i do pokrywania granul mocznika.

 • Nowy produkt nawozowy - Polist

Grupa Azoty Police planuje wprowadzenie na rynek Polistu, płynnego nawozu zawierającego 18% kwasu amidowego, przeznaczonego do pozakorzeniowego dokarmiania roślin. Zaleca się stosowanie go do wszystkich gatunków roślin uprawnych – zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, kukurydzy, ziemniaków, użytków zielonych, a także w uprawie warzyw i sadownictwie. Polist szybko dostarcza roślinom azot. Nie zastępuje nawożenia doglebowego, lecz jest jego uzupełnieniem. 

 • Biodegradowalny antyzbrylacz

Przeprowadziliśmy próby przemysłowe dotyczące produkcji biodegradowalnego antyzbrylacza do nawozów. W roku 2022 roku projekt ten był w fazie analiz dotyczących przygotowania inwestycji, Wzbudził zainteresowanie wielu spółek z Grupy, które chcą włączyć ten produkt do swojej oferty.

 • Zagospodarowanie pyłów odpadowych by-pass z cementowni 

W 2022 roku udało nam się potwierdzić technologię pozyskania chlorku potasu z pyłów by-passowych z cementowni. Dodatkowo rozpoczęliśmy analizę techniczno-ekonomiczną instalacji na pełną skalę.

 • Linia do produkcji kwasu humusowego 

W roku 2022 rozpoczęliśmy na skalę przemysłową produkcję kwasów humusowych wchodzących w skład produktu podstawowego Tohumus®. Nowa linia powstała w wyniku prac badawczych prowadzonych w tarnowskim Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty. Opracowujemy kolejne produkty, potwierdziliśmy także stosowanie Tohumus® z nawozami dolistnymi Polist i innymi, zawierającymi wybrane mikroelementy. To element procesu dostosowywania się przedsiębiorstwa do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Tohumus umożliwa wprowadzenie do gleby związków humusowych i zwiększenie produkcji żywności o dobrych parametrach jakościowych, a jednocześnie poprawia żyzność gleby. Jest to produkt przeznaczony dla potrzeb rolnictwa regeneratywnego, który pozwala na odtwarzanie i utrzymywanie potencjału plonotwórczego. Skuteczność Tohumusu potwierdziły Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.

Kwasy humusowe produkujemy stosując autorską technologię wytwarzania stymulatorów wzrostu z naturalnego surowca – węgla brunatnego. 

 • Wytwórnia nawozów granulowanych 

W 2022 roku rozpoczęliśmy w Grupie Azoty Puławy rozruch mechaniczno-technologiczny drugiej linii granulacji mechanicznej saletry. Zakłada się, że obie linie osiągną zdolności produkcyjne na poziomie 1 200 ton saletry granulowanej mechanicznie na dobę lub 1 400 ton saletrzaku na dobę. Pierwsza linię uruchomiono w czerwcu 2021 roku. To jedna z największych inwestycji w ostatnich latach inwestycji w produkcję nawozów w naszym kraju, zapewniająca nowe miejsca pracy w puławskich zakładach Grupy Azoty.

Produkowane w wytwórni saletra amonowa granulowana mechanicznie oraz saletrzak mają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie polskiego i europejskiego rolnictwa wielkoobszarowego. Stosowanie nawozu w formie granulek o większej średnicy zwiększa zasięg rozrzutu, co z kolei wpływa na poprawę efektywności wysiewu, szczególnie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Tego rodzaju produkty preferują odbiorcy zagraniczni, a w związku z postępującym procesem konsolidacji gruntów w Polsce przewiduje się wzrost zapotrzebowania na nie również na rynku polskim.

 • Technologia otrzymywania tiosiarczanu potasu 

W Grupie Azoty Puławy wprowadzono innowacyjną technologię otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie. Pozwala ona obniżyć emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery o około 90% i jest zgodna z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W maju 2022 raport końcowy z prac został przyjęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W listopadzie 2022 puławskie zakłady rozpoczęły modernizację instalacji absorpcji alkalicznej na Wydziale Kwasu Siarkowego oraz budowę instalacji do produkcji tiosiarczanu potasu w skali przemysłowej. 

Innowacje produkcyjne
 • Technologia redukcji NOx

Opracowano nową technologię obniżenia emisji z instalacji azotynu amonu. Rozwiązanie to pozwala przeprowadzić ponowną reakcję tlenków azotu NOx opuszczających instalację w formie emisji i wyprodukować dodatkową ilość azotynu amonu. Technologia ta została pozytywnie przeszła fazę pilotażową. W 2022 roku rozpoczęto jej wdrażanie. Aktualnie opracowuje się projekt techniczny. 

 • Produkcja kwasu adypinowego

W 2022 roku w Grupie Azoty Puławy trwały prace nad wznowieniem krajowej produkcji kwasu adypinowego. Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Śląską. W roku 2022 do zespołu projektowego dołączyła firma Consultchem Design. Nowa metoda wytwarzania kwasu ma być przyjazna dla środowiska i znacznie ograniczać emisję tlenków azotu w porównaniu z produkcją prowadzoną tradycyjnymi metodami. 

 • Piąta linia instalacji kwasu azotowego

W roku 2022 Grupa Azoty Puławy kontynuowała budowę piątej linii instalacji kwasu azotowego. Zakończono budowę obiektów produkcyjnych, pomocniczych oraz inżynieryjnych. Zainstalowano też urządzenia technologiczne. Współczynnik zaawansowania prac szacuje się na 70%. W ramach tego samego projektu Grupa zakończyła budowę nowej instalacji neutralizacji oraz modernizuje jedną z czterech linii produkujących kwas azotowy. 

 • Zagospodarowanie wodoru

W roku 2022 Grupa Azoty Police realizowała projekt zagospodarowania wodoru pochodzącego z instalacji do produkcji propylenu stanowiącej część instalacji do produkcji amoniaku. Przedsięwzięcie to pozwoli zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w procesie produkcji amoniaku oraz emisję dwutlenku węgla. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2023 roku.

 • Rozszerzenie portfolio produktowego segmentu OxoplastTM

W 2022 roku rozpoczęto wytwarzanie na skalę przemysłową nowych produktów w segmencie Oxoplast™: Oxofine™ TOTM oraz pierwszego w ofercie polimerycznego plastyfikatora specjalistycznego Oxofine™ Poly2K. Pierwszy z nich wykorzystywany jest głównie w produkcji kabli i przewodów elektrycznych, przemyśle motoryzacyjnym oraz medycynie. Jest wysoce odporny na substancje chemiczne i wysokie temperatury. Oxofine™ Poly2K z kolei przeznaczony jest do wykorzystania w przetwórstwie tworzyw sztucznych - między innymi w produkcji zabawek, kabli i przewodów, węży ogrodowych, tekstyliów, farb i lakierów. 

Pozostałe innowacje:
 • Laboratoria Przyszłości

[2-6] 

Grupa Azoty S.A. podpisała umowę o współpracę z firmą SEB-COMP w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokument zakłada upowszechnianie wiedzy o technologiach przyrostowych, w szczególności o technologii FDM/FFF, wśród nauczycieli i uczniów. W czasie szkoleń wykorzystywane będą materiały i filamenty produkowane przez Grupę Azoty S.A. 

 • Nowa Koncepcja Energetyczna w Kędzierzynie-Koźlu

Zakończono realizację dwóch zadań w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej. Na terenie Wydziału Amoniaku w Grupie Azoty Kędzierzyn ukończono inwestycje o łącznej wartości 36,1 mln zł. „Modernizacja węzła skraplania amoniaku” i „Wymiana kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne” – to elementy Nowej Koncepcji Energetycznej, jednej z najważniejszych inwestycji realizowanych obecnie w kędzierzyńskiej spółce.

 • Rozwój technologii druku–3D 

W 2022 roku rozszerzyliśmy ofertę materiałów do druku 3D o filamenty z recyklingu. W ten sposób zaspokajamy oczekiwania użytkowników druku 3D. Nowa linia produktowa Tarfuse® rPLA - to filamenty powstające z granulatu stanowiącego w stu procentach recyklat przemysłowy, powstający w wyniku ponownego wykorzystania strumienia odpadów resztkowych. Ponadto poszerzyliśmy portfolio produktów dla druku 3D rozszerzyło się o żywice światłoutrwaldzalne. Potwierdziliśmy również skuteczność zastosowania technologii proszku poliamidowego SLS w druku 3D i rozpoczęliśmy optymalizację ekonomiczną procesu. 

 • Linia produktowa polimerów biodegradowalnych i kompostowalnych

Grupa Azoty S.A. jest pierwszą firmą w Polsce, która wprowadziła na rynek linię granulatów polimerowych biodegradowalnych i kompostowalnych. Nowa linia pod marką envifill® powstała w oparciu o opracowaną w Grupie Azoty technologię otrzymywania skrobi termoplastycznej, wytwarzanej z materiałów bioodnawialnych i kompostowalnych i nie zawierającej plastyfikatorów. Produkty envifill® przeznaczone są do przetwórstwa w technologii wytłaczania z rozdmuchem, wtryskiwania oraz do innych technologii, w tym do druku 3D. W 2022 roku uruchomiliśmy instalację pilotażową produkcji envifill®, ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu do wytłaczania z rozdmuchem i wtrysku. Dzięki przeprowadzonej certyfikacji możliwe jest wprowadzenie tych produktów na rynek opakowań żywności suchej. W 2022 roku rozpoczęto również proces certyfikacji w TUV – uzyskanie–tego certyfikatu potwierdzi biodegradowalność produktów i spełni oczekiwania partnerów biznesowych. 

 • KAPROPOL 

W 2022 roku Grupa Azoty Puławy finalizowała prace nad projektem „KAPROPOL” - innowacyjną technologią otrzymywania ε-kaprolaktonu – biodegradowalnego monomeru wykorzystywanego do produkcji polikaprolaktonu (PCL), wykorzystywanego między innymi w medycynie. Aktualnie przygotowuje się projekt bazowy instalacji pilotażowej o wydajności 200-500 t/r, pracującej w systemie ciągłym. Równocześnie opracowano wstępną, szacunkową wycenę nakładów inwestycyjnych dla instalacji docelowej o przepustowości 5 000 t/rok. W celu pozyskania brakujących danych niezbędnych do opracowania założeń projektowych, przeprowadzono uzupełniające badania specyficznych parametrów procesów jednostkowych, objętych opracowywaną technologią. 

 • Green amber

Kontynuujemy prace związane z opracowaniem przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania kwasu bursztynowego. Chcemy opracować sposób biosyntezy kwasu bursztynowego przy użyciu bezpiecznego i wysoko wydajnego biokatalizatora mikrobiologicznego, który można wykorzystać do przetwarzania surowców odnawialnych i odpadowych. W 2022 roku rozpoczęliśmy skalowanie procesu wytwarzania kwasu bursztynowego do poziomu bioreaktora demonstracyjnego. Badania posłużą do realizacji odrębnej inwestycji obejmującej budowę i uruchomienie instalacji produkcyjnej w oparciu o opracowaną technologię biosyntezy.

 • Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw 

Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw to jednostka organizacyjna Grupy Azoty S.A., która powstała w 2022 roku w wyniku przekształcenia dawnego Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Jej celem jest rozwój i dostosowywanie oferty produktowej tworzyw sztucznych do ciągle zmieniających się potrzeb i wymagań rynku, w ścisłej współpracy z odbiorcami tworzyw konstrukcyjnych oraz z jednostkami produkcyjnymi Grupy Azoty. Centrum zajmuje się między innymi: 

 • projektowaniem i badaniami tworzyw sztucznych, 
 • współpracą z klientami w całym procesie – od zapytania o produkt do ostatecznego zastosowania pozyskanego materiału, 
 • usługami wsparcia technicznego dotyczącego doboru materiału, jego przetwarzania i zastosowania, 
 • oferowaniem innowacyjnych materiałów, 
 • kontrolą i zapewnieniem jakości materiałów, 
 • oceną zgodności z wymaganiami różnych branż 

Centrum działa w oparciu o certyfikowany, zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwa wg ISO 9001, 14001, 45001 oraz właśnie wdrażany system motoryzacyjny IATF 16949. Oferta Centrum - to także komercyjne usługi obejmujące specjalistyczne badania i analizy tworzyw konstrukcyjnych. 

W 2022 roku Centrum opracowywało i badało nowe odmiany tworzyw modyfikowanych, przede wszystkim na bazie produkowanego w Grupie poliamidu 6. 

 • Wprowadzenie systemu ISCC+

Grupa Azoty pozytywnie przeszła audyt certyfikujący systemu International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC+). System ten pozwoli dostarczać odbiorcom Grupy Azoty certyfikowane tworzywa o znacząco niższym śladzie węglowym, produkowane na bazie biosurowców - takich jak biofenol, biocykloheksanon i biokaprolaktam. Standard ten obejmuje wykorzystanie zrównoważonych surowców, półproduktów i produktów (między innymi cyrkularnych) w produkcji przemysłowej. Celem standardu ISCC Plus jest zmniejszenie zużycia zasobów kopalnych na rzecz wykorzystania surowców odnawialnych. 

 • Opracowanie nowej generacji katalizatora

W 2022 roku opracowaliśmy katalizator nowej generacji do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych. Efektywność jego działania potwierdzono w warunkach przemysłowych, w procesie niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z parą wodną, w jednym z pracujących reaktorów przemysłowych Grupy Azoty S.A. W kolejnych latach planuje się komercjalizację wyników tego projektu, którego opracowanie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Innowacje
Spis treści
Innowacje