INNOWACJE

Najważniejsze inwestycje w 2022 roku

Rekordowe przychody osiągnięte w 2022 roku wykorzystujemy do rozwoju działalności. Kontynuujemy inwestycje i rozpoczynamy nowe, obiecujące projekty.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
R
[IR - Prezentacja wyników]

Rekordowe przychody osiągnięte w 2022 roku wykorzystujemy do rozwoju działalności. Kontynuujemy inwestycje i rozpoczynamy nowe, obiecujące projekty. Na inwestycje rozwojowe wydaliśmy ponad 1,78 mld złotych – najwięcej, ponad 1,53 mld zł, kosztowała budowa zakładu Polimery Police. 

Główne realizowane inwestycje

wg stanu 31.12.2022


1Grupa Azoty Koltar, Grupa Azoty Siarkopol, Grupa Azoty PKCh, Grupa Azoty Compounding, Grupa Azoty ATT POLYMERS

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2022 roku:


20212022
Inwestycje związane z rozwojem biznesu1 279 866 tys. zł
1 788 074 tys. zł
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
288 618 tys. zł
370 551 tys. zł
Inwestycje mandatowe
654 268 tys. zł
141 544 tys. zł
Zakupy gotowych dóbr
62 883 tys. zł
76 777 tys.zł
Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne)
275 844 tys. zł
369 380 tys. zł

[201-4]

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa w podziale na typy2

W roku 2022 otrzymaliśmy również wsparcie finansowe ze strony państwa. Dotacje, granty i ulgi podatkowe zwiększyły między innymi nasze nakłady na projekty inwestycyjne. W 2022 roku spółki Grupy otrzymały nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2, Grupa Azoty S.A. o wartości 196 mln zł3 , Grupa Azoty Police – 380,4 mln zł, Grupa Azoty Puławy - 900,5 mln zł, a Grupa Azoty Kędzierzyn - 337,9 mln zł. Wartość otrzymanych uprawnień do emisji została uwzględniona w tabeli jako Inne korzyści finansowe. 

Kategoria wsparcia finansowego
20212022
Dotacje
Dotacje na środki trwałe
9 741
4 785
Dotacje na badania i rozwój oraz inne odpowiednie rodzaje dotacji
-4 745
Pozostałe dotacje państwowe
319 392
-
Granty inwestycyjne, rozwojowe i pozostałe
Pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej
Zmiana sposobu raportowania danych
31 390
Granty – w strefie ekonomicznej
54 148
0
Inne granty inwestycyjne 
 i rozwojowe
654 819
0
Inne korzyści finansowe otrzymane lub należne od jakiegokolwiek rządu za jakąkolwiek działalność
01 828 350
Ulgi podatkowe
Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
1 625
4 541
Razem1 039 725
1 873 811


W roku 2022 Grupa Azoty nie otrzymała wsparcia finansowego od państwa w kategoriach: ulgi kredytowe, nagrody, zwolnienia z opłat licencyjnych, pomoc finansowa ze strony agencji kredytów eksportowych (ECA) oraz bodźce finansowe. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej posiada 33 % kapitału akcyjnego spółki Grupa Azoty S.A.
W 2023 zwrócono uprawnienia w ilości 17 022 jednostek. Zmiana przydziału darmowych uprawnień wynikała z zakończenia produkcji tarnoformu. 

W styczniu 2023 roku rząd w Polsce przyjął uchwałę o powołaniu programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, Grupa Azoty (z uwzględnieniem Siarkopol S.A.) otrzymała pomoc o wartości 234,2 mln zł. Kwota została uwzględniona w jednostkowych i skonsolidowanych wynikach I kwartału 2023 roku, poprzez zwiększenie wyniku EBITDA.

Zobacz najważniejsze inwestycje naszych spółek
Najważniejsze inwestycje spółek (w tys. PLN)
Nazwa inwestycjiBudżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2022 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Grupa Azoty S.A.
Instalacja neutralizacji (azotan amonu)
210 000
4 605
2 646
Zadanie obejmuje budowę nowej instalacji produkcji stężonego roztworu azotanu amonu, tzw. instalacji neutralizacji w celu zapewnienia ciągłości oraz poprawy efektywności produkcji nawozów saletrzanych. Realizacja projektu pozwoli na obniżenie zużycia energii cieplnej i zmniejszenie oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko oraz obniżenie kosztów. Dodatkowo spowoduje mniejszy ślad węglowy produktu.
2025
Budowa instalacji neutralizacji strąceniowej
141 000
7 168
5 708
Projekt obejmuje budowę nowej Instalacji neutralizacji strąceniowej oraz modernizację procesu wytwarzania kaprolaktamu i siarczanu amonu w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej dzięki lepszemu wykorzystaniu ciepła reakcji neutralizacji estru kaprolaktamu. Redukcja zużycia pary wodnej pozwoli na obniżenie kosztów produkcji kaprolaktamu i siarczanu amonu oraz poprawi konkurencyjność kosztową. Dodatkowo spowoduje mniejszy ślad węglowy produktu.
2025
Grupa Azoty POLYOLEFINS
„Polimery Police”
7 210 95744
4 639 875
1 533 925
W ramach inwestycji planowana jest budowa instalacji „on- purpose” produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal przeładunkowo- magazynowy propanu i etylenu.
2023
Grupa Azoty POLICE
Uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze oraz zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach
111 000
108 497
13 459
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody pozwoli zabezpieczyć Grupę Azoty POLICE przed okresowym podwyższonym zasoleniem Odry i umożliwi wykorzystywanie jej jako jedynego źródła zasilania. Inwestycja umożliwi także zapewnienie dostaw wody zdemineralizowanej na potrzeby instalacji Grupy Azoty POLYOLEFINS.
2023
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Police dla potrzeb przyłączenia
i zasilania instalacji odwodornienia propanu
oraz produkcji polipropylenu
57 292
56 152
9 618
Modernizacja SE GPZ Police zapewni dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb planowanej instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Zakończono proces rozruchu pierwszego autotransformatora, który przyłączono do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.
2023
Zagospodarowanie wodoru pochodzącego z instalacji produkcji propylenu na instalacji produkcji amoniaku
30 000
4 396
20 320Celem inwestycji jest zagospodarowanie strumienia czystego wodoru, będącego produktem ubocznym instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) w instalacji do produkcji amoniaku oraz zapewnienie możliwości dostarczenia strumienia wodoru z instalacji produkcji amoniaku na potrzeby rozruchu instalacji PDH.
2023
Wymiana wieży WA II Ciąg 7
16 350
16 096
166
Wymiana wieży absorpcyjnej na nową ma na celu utrzymanie ciągłości pracy instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz uniknięcie nieprzewidzianej awarii z możliwością wycieku kwasu siarkowego.
2022
Zakup urządzenia do załadunku nawozów na statki
15 200
1 216
11 484Rozpoczęcie inwestycji zastąpienia wyeksploatowanego urządzenia załadowczego nową jednostką o większej wydajności załadunkowej, która zapewni bezpieczny i bezawaryjny proces załadunku statków do 40 000 DWT i szerokości do 30 metrów.
2022
Grupa Azoty PUŁAWY
Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe
1 200 000
1 005 052
45 767
Dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych Grupy Azoty PUŁAWY do najnowszych wymagań środowiskowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału zakładowej elektrociepłowni w zużyciu energii elektrycznej przez instalacje produkcyjne oraz zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych (pary technologicznej, wody grzewczej).
2023
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego.
695 000
432 316
39 124
Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów. Nadwyżka kwasu azotowego będzie przetwarzana na nowej linii do produkcji specjalistycznych nawozów: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej.
2028
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej
430 000
423 3238 492
Poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej. Głównym elementem planowanego kompleksu są dwie linie do produkcji granulatów nawozowych na bazie wykorzystania stopu azotanu amonu jako surowca saletrzanego – saletra granulowana i saletrzak CAN.
2022 (inwestycja zakończona)
Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx
145 000128 77338 035
Przystosowanie kotła do nowych norm emisji NOx oraz konieczność odtworzenia kotła, który wraz z kotłami nr 4 i 5 będzie stanowił podstawowe jednostki wytwórcze w zakładowej elektrociepłowni.
2023
Wymiana turbozespołu TG-1
85 000
80 77413 514Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo- kondensacyjnego TG-1 o mocy
30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 34 MWe w ramach modernizacji układu elektro- energetycznego.
2022 (inwestycja zakończona)
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku
180 000
146 708
60 966
Odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku poprzez zabudowę nowych kompresorów. Realizacja projektu poskutkuje zmniejszeniem nakładów remontowych, wpłynie na poprawę energochłonności procesu produkcji amoniaku oraz w znacznym stopniu ograniczy koszty wydziałowe.
2023
Kotły szczytowo-rezerwowe
110 087
63 430
44 588Kotłownia szczytowo-rezerwowa w funkcji źródła szczytowego współpracować będzie z kotłami parowymi w istniejącej EC. W przypadku postoju kotłów węglowych, kotłownia szczytowo- rezerwowa pełnić będzie samodzielnie funkcję rezerwowego źródła pary.
2024
Zakup i zabudowa nowej sprężarki tlenu
72 800
69 845
10 546
Celem projektu jest wymiana wyeksploatowanych sprężarek tlenu K-101 A i K-101 B napędzanych turbiną parową na jedną sprężarkę o napędzie elektrycznym. Projekt jest elementem inicjatywy dotyczącej innowacyjnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z procesu produkcji amoniaku jako alternatywy dla produkcji ciepła w układzie kotłów węglowych.
2023
Instalacja kwasu 2-etyloheksanowego
120 000
2 886
778
Umożliwienie produkcji 2-EHA w skali 20 000 t/rok.
2024
Modernizacja ciągu produkcyjnego mocznika
172 447
6 378
6 378
Poprawa wskaźników zużycia mediów, surowców, a także parametrów proekologicznych instalacji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej do 780 t/dobę, co pozwoli na intensyfikację produkcji mocznika technicznego oraz w znaczący sposób wpłynie na ogólnozakładowy bilans amoniaku ciekłego i dwutlenku węgla.
2025


4 Wartość budżetu inwestycji przeliczona na złote wg średniego kursu zakładanego w modelu finansowym projektu. Wartość budżetu inwestycji zatwierdzona przez organy korporacyjne wynosi 1837 998 tys. USD. 

Polimery Police

W roku 2022 budowa Polimerów Police weszła fazę końcową. To nasza flagowa inwestycja, jedna z największych w przemyśle chemicznym w Polsce oraz Europie. W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Terminal umożliwi dostawy dwóch najważniejszych surowców, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3. Całkowity szacowany budżet projektu przekracza 1,5 mld euro. Inwestycja, której uruchomienie zaplanowane jest na 2023 rok, ma wspierać Grupę Azoty w odpowiedzialnym oddziaływaniu na klimat a także wspierać ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniając się do zmniejszania śladu węglowego tworzyw sztucznych w całym cyklu życia. 

Na koniec grudnia stopień zaawansowania prac budowlanych wyniósł 98%, a gazowiec „Guadalupe Explorer” dostarczył pierwsze 22 tys. ton propanu, które zostały przeładowane do zbiorników propanu na terenie Morskiego Terminalu Gazowego. Surowiec ten zostanie wykorzystany do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Dostawę zrealizowano w ramach umowy na zakup propanu zawartej z firmą Trafigura PTE, na kwotę ok. 250 mln dolarów. Pokrywa ona ponad 50% zapotrzebowania Grupy Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024. 

Zrealizowana dostawa potwierdza, że budowa nowej fabryki Polimery Police weszła w fazę końcową. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Grupę Azoty dnia 15 lutego 2023 roku, ogólny stan zaawansowania prac realizowanych w ramach inwestycji w Policach na koniec stycznia 2023 roku przekroczył 99,01% - osiągnęła ona ostatnie stadium realizacji. W czerwcu 2023 roku nastąpiło uruchomienie zakładu. 

DOBRA PRAKTYKA
Budowa terminalu gazowego przez ORLEN Paliwa

W 2022 roku Grupa Azoty Polyolefins, ORLEN Paliwa oraz Zarząd Morskiego Portu Police podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez ORLEN Paliwa terminalu gazu płynnego na terenie portu morskiego w Policach. Jeśli współpraca dojdzie do skutku, nabrzeże budowane przez Grupę Azoty Polyolefins zostanie wykorzystane na potrzeby terminalu gazowego. Jego budowa miałaby obejmować w szczególności instalację składającą się z parku zbiorników oraz infrastruktury przeładunkowej do obsługi transportu wodnego, drogowego i kolejowego. Terminal umożliwiałby odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego transportem kolejowym lub drogowym oraz dalszą dystrybucję na potrzeby działalności prowadzonej przez ORLEN Paliwa.

DOBRA PRAKTYKA
Unijne dofinansowanie projektu w Porcie Police

W roku 2022 należący do naszej Grupy Port Police zgłosił do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi budowę połączenia kolejowego Portu Morskiego Police z aktualnie budowaną linią kolejową nr 437 oraz utworzenie nowych bocznic kolejowych na terenie portu. Możliwa będzie także rozbudowa nabrzeża ciężkiego o 300 metrów, co zwiększy jego całkowitą długość do 715 metrów. 

Innowacje
Spis treści
Następna sekcja