Klimat i środowisko

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie środowiskowe jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania przyjętego w Grupie Kapitałowej.  

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
Z

Zarządzanie środowiskowe jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania przyjętego w Grupie Kapitałowej.  W czterech największych spółkach systemy zarządzania środowiskowego są zgodne z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom, a ponadto zobowiązuje spółki do oceny zgodności prowadzonych działań z regulacjami prawnymi i innymi standardami i do ciągłego doskonalenia stosowanych metodologii ochrony środowiska.

W 2022 roku w Grupie Azoty S.A. wdrożono „Politykę środowiskową”, ukierunkowaną na czystą produkcję, rozumianą jako ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, stałe dążenie do zmniejszania zużycia surowców i mediów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne gospodarowanie odpadami, a także bezpieczeństwo procesów przemysłowych poprzez skuteczne zapobieganie awariom.

Zapoznaj się z treścią naszej „Polityki środowiskowej”.

Ze względu na skalę i zasięg działalności oraz znaczące możliwości działania chcemy robić więcej niż wymagają przepisy prawa. Dekarbonizacja produkcji oraz efektywność energetyczna wyznaczają ścieżkę transformacji klimatycznej do 2030 roku. Kwestie te szeroko opisano w strategii biznesowej, strategii ESG oraz w ramach projektu „Zielone Azoty”, który jest w tym obszarze najważniejszy. Celem Grupy roku jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z węgla do poziomu poniżej 50% do 2030.

DOBRA PRAKTYKA
Transport z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej

W roku 2022 Grupa Azoty Kędzierzyn i spółka Trans International Logistic Centrum podpisały list intencyjny dotyczący realizacji projektów logistycznych i przywrócenia żeglugi śródlądowej jako środka transportu. Zapowiada on przywrócenie żeglugi śródlądowej na Kanale Kędzierzyńskim i Gliwickim w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz budowę terminala intermodalnego na terenie zakładów w Kędzierzynie-Koźlu. Planuje się uruchomienie systemu transportu rzecznego na odcinku Kędzierzyn-Koźle Port Azoty – Wrocław.

Przeczytaj więcej o naszym projekcie „Zielone Azoty"

Zobacz, jak ograniczamy negatywny wpływ na środowisko
[Wskaźnik własny]

[Wskaźnik własny]

Inicjatywy ograniczające wpływ produktów i usług na środowisko realizowane lub rozpoczęte w 2022 roku

Grupa Azoty S.A.
 • Budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z Wydziału Kwasu Siarkowego i instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego oraz rurociągu pary 4 MPa. Realizacji zadania umożliwi wykorzystanie energii cieplnej odpadowej do wytwarzania energii elektrycznej. 
 • Modernizacja energetyki w jednostce dominującej. Realizacja zadania zapewni dostęp do źródła rezerwowo–szczytowego, spełniającego wymogi emisyjne wynikające z konkluzji BAT i utrzymanie trwałej zdolności produkcyjnej źródła ciepła technologicznego dla Grupy Azoty S.A. 
 • Dostosowanie Instalacji Odsiarczania Spalin do wymagań konkluzji BAT. Efektem realizacji zadania będzie dostosowanie Instalacji Odsiarczania Spalin kotła K5, podstawowego źródła ciepła Grupy Azoty S.A., do nowych wymogów określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej tzw. konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów energetycznych. 
 • Modernizacja sieci wody grzewczej. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć straty ciepła w rurociągach przesyłowych i zapewnieni bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców wewnętrznych oraz Miasta Tarnowa.
 • Instalacja neutralizacji (azotan amonu). Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć zużycie energii cieplnej w formie pary w procesie produkcyjnym oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie procesu produkcyjnego na środowisko. 
 • Budowa instalacji neutralizacji strąceniowej. Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć zużycie energii cieplnej w formie pary w procesie produkcyjnym oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie procesu produkcyjnego na środowisko. 
 • Budowa węzła suszenia osadów pochodzących z instalacji oczyszczania ścieków. Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć ilość odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych i zredukuje ich przykry zapach.


Grupa Azoty Puławy
 • Nawozy płynne RSM®, Pulaska® i RSM®S sprzedaje się do cystern kolejowych i samochodowych. Nie wymagają jednorazowego opakowania, dzięki czemu zmniejsza się zużycie materiałów (folii, worków, palet) i ilość powstających odpadów. 
 • Wprowadzono do obrotu nowy produkt: mocznik z inhibitorem ureazy (Pulrea + INu) umożliwiający zmniejszenie emisyjności amoniaku z mocznika w procesie nawożenia. Nowy produkt pozwala na spełnienie krajowych wymagań środowiskowych wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zwana dyrektywą NEC. Określa ona zobowiązania państw UE dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń antropogenicznych, między innymi amoniaku (NH3), do atmosfery. 
 • W Zakładzie Amoniaku zakończono modernizację sieci wody obiegowej. 
 • Zmodernizowano stripper w sekcji syntezy Mocznika 2, co poprawi efektywność energetyczną tej instalacji. 
 • Zakończono budowę instalacji produkcji stopu azotanu amonu. Trwa budowa towarzyszącej jej instalacji kwasu azotowego, co nie tylko zmniejszy emisję związków azotu, ale także poprawi efektywność energetyczną obszaru produkcji nawozów saletrzanych. 
 • Na efektywność energetyczną i środowiskową ma także pośredni wpływ kontynuacja stopniowej modernizacji oświetlenia, tras kablowych i rozdzielni elektrycznych.


Grupa Azoty Police
 • Zakończono wymianę wieży absorpcyjnej WAII – ciąg 7 Wydział Kwasu Siarkowego. Inwestycja miała na celu utrzymanie ciągłości pracy instalacji produkcji kwasu siarkowego i pary oraz uniknięcie poważnej awarii, która mogłaby doprowadzić do skażenia środowiska (wyciek kwasu siarkowego do gruntu). 
 • Zakończono budowę pompowni P5 na rowie drenażowym składowiska siarczanu żelaza w celu poprawy skuteczności przechwytywania zanieczyszczeń z rowów drenażowych, co poprawia możliwości ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
 • Dalsze uniezależnianie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia Odry oraz zwiększenie możliwości dostarczania wód specjalnych przez instalacje przygotowania wody. Celem jest zabezpieczenie przed okresowym podwyższeniem zasolenia Odry i umożliwienie wykorzystywania wody z rzeki jako jedynego źródła zasilającego stacje produkujące wody specjalne. 
 • Trwa wykonanie nowej i wymiana wieży absorpcyjnej WA I ciągu nr 3. Celem jest utrzymanie ciągłości pracy instalacji produkcji kwasu siarkowego i pary oraz uniknięcie poważnej awarii, która mogłaby doprowadzić do skażenia środowiska (wyciek kwasu siarkowego do gruntu). 
 • Zagospodarowanie wodoru pochodzącego z instalacji produkcji propylenu w instalacji produkcji amoniaku. Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia gazu ziemnego przy produkcji amoniaku, w efekcie - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
 • Trwa budowa obiektów i infrastruktury do obróbki i uzdatniania siarczanu żelazawego, co pozwoli na znaczącą redukcję ilości składowanego odpadu dzięki jego wykorzystaniu. 
 • Wymiana dachu ob. 363 - usunięcie azbestu - związana jest z koniecznością usunięcia płyt eternitowych, ponieważ obowiązujące przepisy nakazują wycofanie wszelkich elementów zawierających azbest - między innymi z obiektów budowlanych. 


Grupa Azoty Kędzierzyn
 • Rozbudowa węzła skraplania oraz modernizacja węzła sprężania amoniaku w obszarze Centrali Chłodniczej Wydziału Amoniaku. 
 • Przebudowa węzła katalitycznego półspalania ciśnieniowego gazu ziemnego wraz z przystosowaniem kotła E-102 i przegrzewacza pary E-117 do nowych warunków technologicznych. 
 • Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej z kotłem gazowym o wydajności parowej 100 Mg/h - zastąpienie starych kotłów parowych Pauker zasilanych węglem kotłem rezerwowo – szczytowym zasilanym paliwem gazowym. 
 • Zwiększenie kontroli nad rozdziałem fazy wodnej i organicznej w procesie produkcji estrów specjalnych poprzez poprawę procesu wychłodzenia skroplin trafiających do rozdzielaczy po skraplaczu. 
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1MW w polu oraz instalacji o mocy 30 kW na dachu jednego z budynków biurowych.
 • Kontynuacja remediacji terenu po zlikwidowanej instalacji wosków półtwardych i chromopolu zgodnie ze zmienioną decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)
Zobacz, jak uczestniczymy w kreowaniu rynku wodorowego w Polsce

Polska jest trzecim co do wielkości producentem wodoru w Europie, a Grupa Azoty – dostarcza ponad 35% produkcji krajowej1 . Wodór jest wykorzystywany do produkcji własnej amoniaku.  

1https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/7999371,polska-produkcja-wodoru-jestesmy-na-trzecim-miejscu-w-europie.html

Od 2021 roku Grupa Azoty jest członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Udział w pracach Sojuszu umożliwia nam współpracę z najważniejszymi firmami sektora energetycznego oraz wpływ na kształtowanie europejskiego rynku wodorowego. Naszym celem jest produkcja zielonego wodoru z elektrolizy zasilanej OZE.
Wodór i amoniak produkowane z użyciem odnawialnych źródeł energii mogą również stanowić paliwo przyszłości dla transportu kolejowego. Uważamy, że ze względu na skalę zapotrzebowania pojazdów szynowych na wodór, branża ta może przyczynić się do szybkiej popularyzacji wodoru jako paliwa w całym transporcie.

W 2022 roku Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins oraz Port Morski Police znalazły się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Spółki wyraziły wolę współpracy w procesie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Porozumienie zakłada między innymi propagowanie wykorzystania źródeł OZE w regionie – zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze będą dążyć do optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru oraz do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej gospodarki wodorowej.

Kary i sankcje środowiskowe w 2022 roku
[2-27]

[2-27]

Grupa Azoty S.A.

W 2022 roku Grupa Azoty S.A. otrzymała od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzję o nowym wymiarze kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej, stwierdzonego w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2021 roku. Wysokość kary za rok 2022 wyniosła 23 462 zł. 

Grupa Azoty Police

W 2022 nie zastosowano sankcji administracyjnych wobec spółki z tytułu nieprzestrzegania praw i regulacji dotyczących ochrony środowiska. 

Grupa Azoty Puławy

Analiza wyników pomiarów ciągłych z zakładowej elektrociepłowni, wykazała przekroczenie standardów emisyjnych dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu w 2022 roku. Na dzień przygotowania raportu zintegrowanego, nie wydano jeszcze decyzji o wymierzeniu Spółce kary za ponadnormatywną emisję za 2022 rok.

Grupa Azoty Kędzierzyn
 • W 2022 roku wobec kędzierzyńskiej spółki nie zastosowano sankcji administracyjnych ani sądowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. W wyniku kontroli WIOŚ przeprowadzonej w listopadzie i grudniu 2022 roku nałożono dwa imienne mandaty za naruszenie niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego dla JB Energetyka i niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia analizy i wprowadzenia zmian w dokumentach oraz udzielono jednego pouczenia za niedopełnienie obowiązku przekazania zgłoszenia do WIOŚ w Opolu. 
 • Spółka uzyskała decyzję Marszałka Województwa Opolskiego odraczającą do 31 maja 2024 roku termin uiszczenia opłat podwyższonych za 2021 rok w kwocie 4 240 590 zł, związanych z przedłużeniem eksploatacji kotłów węglowych. Podstawą odroczenia była terminowa realizacja budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej z kotłem gazowym o wydajności 100 Mg/h. 
 • W kędzierzyńskiej spółce odnotowano w 2022 roku znaczące wydłużenie okresu pracy kotłów objętych derogacjami czasowymi, ale nie poniesiono dotychczas konsekwencji finansowych. W 2022 r. spółka nie zapłaciła kary za nieprzestrzeganie przepisów w obszarze ochrony środowiska, naliczyła natomiast opłatę podwyższoną w kwocie 2 366 587,00 zł, wynikającą z wydłużenia okresu pracy kotłów objętych derogacjami czasowymi. Jej uiszczenie zostało odroczone do 31 maja 2024 r. decyzją Marszałka Województwa Opolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej z kotłem gazowym o wydajności 100 Mg/h”. 
Poprzednia sekcja
Spis treści
Klimat i środowisko