Strategia

Nasza przyszłość

Chcemy być gotowi na przyszłe wyzwania. Jesteśmy zdania, że Strategia do roku 2030 dobrze przygotowuje Grupę na różne scenariusze.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
A
[IR - Perspektywy na przyszłość] [IR - Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym]

Analizujemy zmiany rynkowe we wszystkich obszarach, w których działamy. Mimo ogromnej skali działania nasza Grupa jest w stanie na bieżąco dostosowywać się do zmian warunków rynkowych, oczekiwań interesariuszy i trendów globalnych. Wprawdzie nawet najlepsze analizy nie uwzględniają wszystkich możliwych czynników, czego przykładem mogą być niedawne skoki cen gazu, staramy się jednak jak najlepiej przygotować na przyszłe wyzwania.

Zobacz, jak przygotowujemy się na wyzwania stojące przed branżą rolniczą

W 2022 roku w pełni dostosowaliśmy swoją działalność do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 dotyczącego REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Zgodnie z obowiązującymi od lipca 2022 roku przepisami wytwarzane lub importowane substancje chemiczne podlegają rejestracji oraz ocenie pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Producenci i importerzy mają także obowiązek informowania użytkowników substancji chemicznych o warunkach ich bezpiecznego stosowania – w postaci nieprzetworzonej oraz jako składników innych produktów (w formie kart charakterystyki).

Pełen tekst rozporządzenia obowiązuje od dnia 16 lipca 2022 roku– Ujednolica ono warunki rynkowe i umożliwia oferowanie - poza nawozami mineralnymi - produktów nawozowych, które dotychczas nie podlegały harmonizacji przepisów: nawozów organicznych i organiczno-mineralnych, polepszaczy gleby, inhibitorów, biostymulatorów, różnych rodzajów podłoża do upraw i mieszanek. W październiku 2022 roku opublikowano nową, skonsolidowaną wersję rozporządzenia, uwzględniającą wymogi dotyczące produktów nawozowych UE zawierających inhibitory oraz dalszego przetwarzania produktu pofermentacyjnego. Ponadto KE kontynuuje prace nad aktami delegowanymi, które mają stać się uzupełnieniem tego rozporządzenia.

Grupa spełnia nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego udostępniania produktów nawozowych na rynku Unii Europejskiej. W 2022 roku podpisała z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. umowę dotyczącą oceny zgodności produktów nawozowych z wymogami UE i nadzoru nad systemem zapewnienia jakości procesu produkcji w spółkach produkujących nawozy w Grupie Kapitałowej. Centrum jest polską jednostką uprawnioną do oceny zgodności produktów nawozowych z warunkami Rozporządzenia (UE) 2019/1009.

Zobacz co zmienia rozporządzenie 2019/1009 dla producentów


Nasza reakcja na problemy branży rolniczej:

Nasza aktualna oferta obejmuje: 

 • precyzyjne nawożenie dzięki wykorzystaniu technologii satelitarnej i sztucznej inteligencji,
 • nawozy przyjazne dla środowiska, 
 • produkcję kwasów humusowych dla potrzeb zrównoważonego rolnictwa,
 • program badania gleb „Grunt to wiedza”,
 • doradztwo agronomiczne.

Strategia 2030 przewiduje rozszerzenie porfolio produktów o:

 • nowe formuły produktów płynnych, zawierające między innymi potas i mikroelementy,
 • nawozy granulowane z inhibitorami przemian azotu, mikroelementami i nawozy mineralno-organiczne,
 • nawozy wapniowe,
 • linię produktów dla rolnictwa ekologicznego,
 • inne nowe produkty, w tym środki poprawiające właściwości gleby, inhibitory przemian azotu,
 • formuły nawozowe wzbogacone w mikroorganizmy.
Zobacz, jak przygotowujemy się na wyzwania środowiskowe

Realizowane od lat inwestycje przynoszą efekty, choć zdajemy sobie sprawę, jak wiele wyzwań środowiskowych przed nami. Nasze działania korespondują ze zmianami regulacyjnymi, takimi jak europejski plan Fit for 55 stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu. Mamy świadomość, że nasza Grupa – podobnie jak cały europejski przemysł chemiczny – musi uwzględniać rosnącą presję regulacyjną związaną ze zmianami klimatycznymi. Zwiększy się również nacisk na sprawozdawczość dotyczącą emisji. 

Pakiet zmian Fit for 55 obejmuje między innymi:

 • zmiany w handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
 • rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego,
 • dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii,
 • dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej,
 • nowy mechanizm dostosowywania cen na granicy z uwzględnieniem emisji CO2.

Nasza reakcja na problemy związane z ochroną środowiska:

Aktualnie realizujemy następujące działania: 

 • redukujemy emisje,
 • mierzymy swój ślad węglowy i sporządzamy odpowiednie sprawozdania, 
 • wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego,

Nasze plany zgodnie ze Strategią 2030: 

 • projekt „Zielone Azoty”,
 • dywersyfikacja źródeł energii i stopniowe odchodzenie od źródeł węglowych – między innymi na rzecz OZE,
 • wykorzystania synergicznych powiązań energetyki z instalacjami–chemicznymi,
 • obniżenie jednostkowego zużycia energii - w tym energochłonności procesu reformingu parowego do 2024 roku o 30%,
 • nowe rozwiązania techniczne i nowe, efektywne energetycznie urządzenia oraz inteligentne techniki sterowania, 
 • dostosowanie instalacji energetycznych do wymogów konkluzji BAT, 

Wzrost ambicji celów klimatyczno - energetycznych Unii Europejskiej

Zobacz, jak przygotowujemy się na wyzwania rynkowe

Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na naszą działalność w 2022 roku zaliczyć można agresję Rosji na Ukrainę, która wyhamowała popandemiczne ożywienie gospodarcze. Kryzys energetyczny, szczególnie dotkliwy dla Europy, zwiększył dynamikę zmian, niestabilność i nieprzewidywalność rynku surowców, w szczególności gazu ziemnego. Globalne spowolnienie i kurczenie światowych gospodarek nałożyło się na znaczący wzrost inflacji i stóp procentowych oddziałujących na popyt na rynkach, na których prowadzimy działalność. Spadek popytu obserwowaliśmy od II półrocza 2022 roku. W odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU zakładający oszczędzanie energii, produkcję energii ekologicznej oraz dywersyfikację jej dostaw. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wojna za naszą wschodnią granicą trwa i nikt nie jest w stanie przewidzieć momentu jej zakończenia.

Nasza reakcja na wyzwania rynkowe:

Aktualnie podejmowane działania: 

 • włączyliśmy się do dyskusji nad europejskim mechanizmem CBAM wprowadzającym opłaty na produkty importowane spoza Unii Europejskiej uzależnione od emisji CO2, 
 • zawieramy długoterminowe kontrakty na dostawy surowców energetycznych z wiarygodnymi i sprawdzonymi dostawcami.

Plany wynikające ze Strategii 2030: 

 • zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw dzięki wdrożeniu strategii surowcowej,
 • projekt „Zielone Azoty” i związane z nim liczne inwestycje strategiczne, między innymi w zakresie dywersyfikacji energetycznej oraz zielonej energii.
Poprzednia sekcja
Spis treści
Ryzyko