Strategia

Strategia 2021-2030

Przed końcem dekady Grupa Azoty będzie efektywną, elastyczną, zintegrowaną grupą kapitałową o strukturze dywizjonalnej, skoncentrowaną na produkcji w Europie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[IR - Strategia i alokacja zasobów]

W dążeniu do tego celu chcemy opierać się na naszych wartościach misji, wizji oraz Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030.

MISJA 2030 

W harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz wyroby chemiczne. Podnosimy jakość życia mieszkańców Europy i aktywnie uczestniczymy w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu.

WIZJA 2030

Grupa Azoty to dostawca skutecznych rozwiązań, solidny producent nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

WARTOŚCI 2030

 • Ludzie
  • aktywny udział w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych Europejczyków
  • uwzględnianie potrzeb związanych w koniecznością wzrostu efektywności rolnictwa
  • zaspokajanie potrzeb współczesnego rolnictwa
 • Rozwój 
  • wdrożenie nowych produktów – przyjaznych dla środowiska i neutralnych klimatycznie 
  • dywersyfikacja oferty produktowej 
 • Ochrona środowiska
  • realizacja projektu strategicznego „Zielone Azoty” 
  • aktywne działania grupy kapitałowej na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
 • Energia
  • zmniejszenie zużycia energii w procesach chemicznych 
  • poprawa efektywności energetycznej procesów chemicznych i wytwarzania energii
  • transformacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia udziału produkowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz źródeł niskoemisyjnych.

Strategia do roku 2030 jest realna i dopasowana do naszych potrzeb. To plan zmian odpowiadających na największe wyzwania branży chemicznej – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. Z uwagą śledzimy nowelizacje przepisów wynikające ze zmian klimatu i konieczności ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Szczegóły naszych inicjatyw dotyczących zielonej energii przemysłowej, znacznego ograniczenia emisji oraz dekarbonizacji zawarliśmy w projekcie „Zielone Azoty”

W ramach naszych wartości, zamierzeń i planów do 2030 roku, opracowaliśmy:

Strategia zarządzania w oparciu o segmenty biznesowe

Struktury zarządcze Grupy Azoty opierają się na sześciu segmentach biznesowych działających w trzech obszarach: Agro, Tworzywa i Chemia. Przyjęty model organizacyjny pozwala na uzyskanie efektu synergii dzięki integracji części funkcji wsparcia oraz zarządzaniu z wykorzystaniem struktury kluczowych segmentów. Jednocześnie najważniejsze kierunki rozwoju poszczególnych segmentów biznesowych są elementem realizacji projektu strategicznego „Zielone Azoty”.

Wybrane cele w segmentach biznesowych:

AgroTworzywaChemia
Segment Agro
Segment Tworzywa (poliamidowe)
Segment Poliolefiny
Segment Mocznik Tech
Segment PigmentySegment Oxoplast
utrzymanie pozycji lidera produkcji nawozowej w Polsce i wzmocnienie czołowej pozycji w Europieproaktywne wykorzystywanie szans Gospodarki Obiegu Zamkniętego
terminowe zakończenie inwestycji „Polimery Police”
rozszerzenie portfolio produktowego
minimalizacja kosztów realizowanych procesów, w tym stosowanie efektywnych technologii
dywersyfikacja portfolio produktowego
ekspansja Grupy Azoty na nowych rynkach zbytuumocnienie pozycji lidera w zakresie produkcji tworzyw modyfikowanych w Polsce
rozpoczęcie działalności na rynku polipropylenu, budowa bazy klientów i dystrybutorów
ekspansja sprzedażowa na nowe rynki
koncentracja sprzedaży bieli tytanowej
zwiększenie elastyczności produkcji
Uzupełnienie portfolio produktowego m.in. o nowe formuły produktów płynnych i nawozów granulowanychdywersyfikacja portfela produktowego
osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej oraz rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych
zwiększenie możliwości magazynowych
wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania procesów oraz ich optymalizacji
wzrost obecności i ekspozycji rynkowej na rynku pozaeuropejskim
aktywne uczestnictwo w realizacji strategii „Od pola do stołu”zwiększenie stopnia informatyzacji i automatyzacji procesów
rozwój w obszarze B+R


bieżąca analiza pozycji konkurencyjnej
Strategiczny Obszar Działalności Energetyka

Zasadnicze zadanie obszaru energetyki to wspieranie głównej działalności Grupy Azoty poprzez zapewnienie mediów energetycznych niezbędnych do prowadzenia procesów chemicznych i wspomaganie strategicznie istotnych obszarów przy jednoczesnej dekarbonizacji źródeł wytwórczych. 

Najistotniejsze działania podejmowane w ramach Strategicznego Obszaru Działalności Energetyka będą elementem realizacji projektu korporacyjnego „Zielone Azoty”.

Strategia finansowa

Struktura finansowania planów strategicznych, w tym flagowego projektu „Zielone Azoty”, została dostosowana do potrzeb i możliwości Grupy. Znacząca pula inwestycji strategicznych wymaga pozyskania dodatkowego finansowania, np. zielonego finansowania w formie obligacji lub celowego kredytu, wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przedłużenia finansowania korporacyjnego. Najważniejsze cele finansowe to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16% w perspektywie do 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3.

Strategia ESG

Strategia ESG koncentruje się na zrównoważonym rozwoju Grupy Azoty z uwzględnieniem ochrony środowiska, troski o społeczeństwo oraz odpowiedzialnego zarządzania ładem korporacyjnym. Grupa kontynuuje wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, zdefiniowanych przez ONZ. 

Grupa Azoty regularnie poddaje się ratingom ESG, które oceniają podejmowane działania i pomagają wychwycić obszary do udoskonalenia.

Filary Strategii ESG:

Klimat i środowisko

 • Ograniczamy wpływ na środowisko dzięki obniżeniu emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji produkcji. 
 • Zmieniamy źródła energii na alternatywne źródła ekologiczne i bezemisyjne OZE. 
 • Tworzymy i realizujemy strategiczny projekt korporacyjny „Zielone Azoty”. 
 • Rozpoznajemy różne typy ryzyk klimatycznych, w tym ryzyko regulacyjne, fizyczne, technologiczne oraz ograniczenia sprzedaży, i nimi zarządzamy. 


Najbliższe otoczenie

 • Zwiększamy pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. 
 • Rozwijamy współpracę w zakresie kształcenia przyszłych kadr. 
 • Rozszerzamy realizację projektów na rzecz naszych odbiorców. 
 • Angażujemy się w sprawy istotne dla społeczności lokalnych. 
 • Nawiązujemy dialog ze społecznością zgodnie z zasadą „Przyjazne sąsiedztwo”.


Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

 • Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. 
 • Przestrzegamy kodeksów etycznych i zasad równości, stosujemy jasne kryteria zatrudniania i awansów. 
 • Wspieramy różnorodność w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników. 
 • Stosujemy zasadę równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji.


Zrównoważone produkty

 • Gwarantujemy efektywną, innowacyjną i przyjazną środowisku produkcję dzięki priorytetom zrównoważonego rozwoju. 
 • Chcemy zmierzyć ślad węglowy wszystkich produktów Grupy Azoty. 
 • Rozwijamy portfel produktów zrównoważonych dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców i stałemu ograniczaniu zużycia energii w procesach produkcyjnych. 
 • Produktami Grupy Azoty wspieramy bezpieczeństwo żywnościowe. 
 • Projektujemy i wytwarzamy tworzywa biodegradowalne. 
 • Stosujemy efektywne formuły nawozowe, zmniejszające emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.


Zrównoważony łańcuch dostaw

 • Dążymy do tego, by określić i zmierzyć ślad węglowy w celu aktualizacji ambicji klimatycznych, zgodnych ze ścieżką wyznaczoną w Porozumieniu Paryskim. 
 • Działamy w sposób etyczny oraz odpowiedzialny społecznie i środowiskowo – tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.


Zobacz, jak wspieramy Cele ONZ

Nasza deklaracja
Cele ONZ
Wspierające filary i priorytety strategiczne
Transformacja energetyczna i zrównoważone produkty
 • Zrównoważone produkty
  • zielone produkty
  • gospodarka obiegu zamkniętego
 • Klimat i środowisko
  • dekarbonizacja produkcji
  • efektywność energetyczna
  • transformacja energetyczna
 • Zrównoważony łańcuch
  • wybór dostawców na podstawie wspólnych wartości i celów
Edukacja i dialog z otoczeniem
 • Zrównoważone produkty 
  • zrównoważone rolnictwo
 • Zrównoważony łańcuch
  • współodpowiedzialność za kształtowanie łańcucha wartości
 • Najbliższe otoczenie
  • partnerstwo kluczem do rozwoju organizacji i regionu
  • odpowiedzialność za najbliższe otoczenie
Równość, różnorodność i transparentny dialog
 • Najbliższe otoczenie
  • partnerstwo kluczem do rozwoju organizacji i regionu
  • dialog z interesariuszami
 • Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy
  • rozwój zawodowy
  • równość, różnorodność, otwartość
  • bezpieczeństwo pracowników
Strategia surowcowa

Strategia surowcowa zakłada poprawę efektywności wykorzystania własnych aktywów i nacisk na wzrost udziału zielonej energii w miksie energetycznym. Grupa zwiększy również kontrolę nad poziomem śladu węglowego surowców pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych.

DOBRA PRAKTYKA
Współpraca energetyczna 


W 2022 roku Grupa Azoty S.A i jej spółki zależne przedłużyły współpracę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem do końca września 2023 roku. Szacowana wartość podpisanych aneksów to 13,4 mld zł.  W 2023 umowa została aneksowana i będzie obowiązywać przez kolejne 4 lata. Grupa Azoty S.A. rozstrzygnęła również przetarg na zakup węgla do celów energetycznych i zawarła umowę ramową w tym zakresie z Polską Grupą Importową „Premium”. Dostawy węgla w ramach kontraktu będą uzupełnieniem dostaw do spółek grupy kapitałowej realizowanych przez dostawców strategicznych.
DOBRA PRAKTYKA
Umowa z Polską Żeglugą Morską


Grupa Azoty Police i Polska Żegluga Morska podpisały w styczniu 2022 r. pięcioletnią umowę na przewóz surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii do portu morskiego w Policach. Umowa pokrywa około 80% całkowitego zapotrzebowania na przewóz z tych krajów surowców fosforonośnych wykorzystywanych przez Grupę Azoty Police do produkcji nawozów wieloskładnikowych.
Strategia innowacyjności

W perspektywie do 2030 roku Grupa Azoty zamierza przeznaczać około 2-3% przychodów na badania, rozwój, instalacje pilotażowe i innowacje, które przede wszystkim będą dotyczyć czterech następujących obszarów: innowacyjnych projektów, rozwoju systemu innowacji, wspierania projektów korporacyjnych oraz innowacyjności ukierunkowanej na minimalizację skutków ziszczenia się ryzyka regulacyjnego. Celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, nowych i ulepszonych, oraz utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Strategia doskonałości operacyjnej

Strategia doskonałości operacyjnej opiera się na trzech filarach: logistyce, zarządzaniu majątkiem oraz IT. W obszarze logistyki kluczowym celem jest szybkie i efektywne zaspokajanie potrzeb poszczególnych segmentów biznesowych. Grupa zamierza wybierać takie rozwiązania logistyczne, które ograniczą emisję gazów cieplarnianych (np. transport intermodalny). Strategia przewiduje także rozbudowę portu morskiego w Policach oraz rozwój portu rzecznego w Kędzierzynie-Koźlu. Zarządzanie majątkiem koncentruje się na efektywności energetycznej i produkcyjnej aktywów wytwórczych. Priorytetem działań podejmowanych w obszarze IT będzie natomiast uzyskanie jednolitej, spójnej, zintegrowanej architektury i rozwiązań informatycznych dla wszystkich segmentów biznesowych Grupy Azoty, co przełoży się na podniesienie efektywności świadczonych usług i poprawę ich jakości. W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego grupa kapitałowa wdroży rozwiązania pozwalające na zarządzanie na poziomie centralnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szczegółowy opis poszczególnych Strategii zawarto w dokumencie Strategia Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 oraz w Raporcie zintegrowanym Grupy Azoty za 2021 rok.

Strategia 2030 w liczbach:

>16%
marża EBITDA
<3.0
dług/EBITDA od 2025 roku
>40%
skonsolidowanego zysku netto

po zakończeniu programu inwestycji strategicznych

o 65%
redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty

w stosunku do roku 2020

~2,7 mld zł
na inwestycje w „zielone” i dekarbonizacyjne projekty
min. 40%
średniego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej
o 51%
redukcja emisji CO2

w zakresie emisji energii elektrycznej kupowanej.

W roku 2022 kontynuowane były prace związane z przygotowaniem implikacji strategii dla Spółek należących do Grupy Kapitałowej oraz operacjonalizacją strategii. Wszystkie spółki opracowały i przyjęły implikacje Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2021 - 2030. 

Zapoznaj się z „Implikacjami Strategii” dotyczącymi Grupy Azoty Police Grupy Azoty Puławy.

Dowiedz się więcej o projekcie Zielone Azoty

W Grupie Azoty wiemy, że zmiany klimatyczne i degradacja środowiska – to realne zagrożenia dla współczesnego świata. Dlatego fundamentalną częścią Strategii do roku 2030 jest projekt „Zielone Azoty”. Jego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności, realizacja projektów badawczych zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem oraz wdrożenie nowych ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł odnawialnych OZE w 2030 roku osiągnie około 300 MW. Do 2030 roku chcemy też zmniejszyć szacowaną emisję CO2 o ponad 800 tys. ton. W 2022 r. Grupa Azoty S.A. podjęła decyzję o utworzeniu spółki handlowej pod nazwą Grupa Azoty Energia jako narzędzia operacjonalizacji strategii klimatyczno-energetycznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Najbardziej istotne aspekty projektu „Zielone Azoty”: 

 • ukierunkowana ekologicznie dywersyfikacja surowcowa
 • realizacja opracowanej Strategii ESG i jej raportowanie
 • wdrażanie rozwiązań technicznych w zakresie alternatywnych źródeł ekologicznych OZE 
 • działania zmierzające do dekarbonizacji i zmniejszenia emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego 
 • realizacja prac B+R wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu
 • działania z zakresu zielonego wodoru i amoniaku.


Struktura produkcji energii Grupy Azoty w podziale na źródła

Na transformację energetyczną Grupy Azoty do 2030 roku przeznaczymy 2,7 mld złotych, 
a wdrożone rozwiązania przyniosą nam oszczędności rzędu 200 mln zł rocznie.

Zmiany energetyczne to nie tylko plany na następne lata, lecz także działania podejmowane już teraz, głównie z wykorzystaniem własnych aktywów. W 2022 roku do takich inwestycji należało oddanie do użytku przez Grupę Azoty Kędzierzyn instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Dzięki temu projektowi szacunkowa redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie około 793 ton rocznie, zmniejszy się również emisja pyłów i innych związków powstających w procesie spalania węgla, w tym tlenków azotu i dwutlenku siarki. 

W 2022 roku ustaliliśmy najważniejsze warunki nabycia spółki Solarfarm Brzezinka, realizującej budowę farmy słonecznej w Brzezince i w Sycowie, wraz z infrastrukturą o mocy co najmniej 270 MWp. Ustalenie warunków nie obliguje do zawarcia transakcji – strony zobowiązały się jednak do negocjowania sprzedaży i realizacji transakcji w dobrej wierze. Jeśli zakup dojdzie do skutku, będzie to istotny element realizacji celów przyjętych w Strategii na lata 2021-2030 w zakresie pozyskania własnych źródeł energii odnawialnej. Szacowana całkowita wartość inwestycji wyniesie około 240 mln euro.

Chcemy przyspieszyć naszą transformację energetyczną poprzez włączenie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica do Grupy Azoty. Możliwości potencjalnej integracji będą ustalane ze Skarbem Państwa – jedynym właścicielem elektrowni. Podstawowym przedmiotem działalności ZEW Niedzica jest wytwarzanie energii odnawialnej w elektrowniach wodnych – elektrowni szczytowo-pompowej Niedzica i elektrowni wodnej Sromowce Wyżne na rzece Dunajec oraz w elektrowniach wodnych Łączany i Smolice na rzece Wisła. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 100 GWh. 

W 2022 roku Grupa Azoty Siarkopol poinformowała, że na terenach pokopalnianych w Dobrowie planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp. Pochodząca z niej energia zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zakładu Chemicznego. Do 2024 roku Spółka chce również uruchomić farmy fotowoltaiczne na terenach Kopalni Osiek (ok. 2MWp) i Stacji Uzdatniania Wody w Turku Małym (do 350 kWp).W ramach projektu „Zielone Azoty” planujemy również rozwijać rynek wodorowy. 

Nasza Grupa jest największym producentem wodoru w Polsce, dlatego poprowadzimy prace badawcze dotyczące wykorzystywania wodoru. Zamierzamy nadal rozwijać ogniwa paliwowe – uruchomimy akredytowane laboratorium badań jakości wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Chcemy również wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem prace nad krajowymi i europejskimi regulacjami rynku wodorowego w ramach członkowstwa w Porozumieniu Wodorowym, Europejskim Sojuszu Wodorowym oraz Hydrogen Europe. Jesteśmy członkiem założycielem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej, a także sygnatariuszem listu intencyjnego o powołaniu Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

Zobacz, jak uczestniczymy w tworzeniu rynku wodorowego w Polsce

DOBRA PRAKTYKA
Grupa Azoty ponownie wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych


Grupa Azoty Puławy została laureatem drugiej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, organizowanego przez Grupę PTWP. Ranking to zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Wyboru liderów Rankingu dokonała Rada kampanii „Zielony indeks”, złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie. 
Wyróżnienie dla Grupy Azoty Puławy przyznano za projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie i wprowadzenie zaawansowanego systemu sterowania APC (Advanced Process Control) dla instalacji wytwarzania amoniaku”. W wyniku realizacji projektu uzyskano bilansową nadwyżkę produkcji pary w instalacji o co najmniej 38.2 MJ/ t amoniaku, przy zmniejszeniu zużycia gazu ziemnego o min. 8.5 Nm3/t amoniaku oraz utrzymaniu obciążenia instalacji na stałym maksymalnym poziomie. Na ślad węglowy amoniaku wpływa energochłonność procesu, tj. zużycie gazu ziemnego i pary wysokociśnieniowej. Eksport pary obniża ślad węglowy. Pomyślna realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia śladu węglowego amoniaku na jednej linii produkcji amoniaku o ponad 20 kg CO2/t amoniaku.
DOBRA PRAKTYKA
Rozruch instalacji odsiarczania spalin


Grupa Azoty S.A. zakończyła w 2022 roku rozruch instalacji odsiarczania spalin dla kotła K-5, dzięki której zredukowano poziom emisji SO2 i pyłów zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. W ramach prac m.in. zwiększono skuteczność działania absorbera, dobudowano nowy zbiornik cyrkulacyjny, nową pompownię oraz układ oczyszczania ścieków. Dodatkowo poprawiono także wydajność części węzłów pomocniczych. Odsiarczanie odbywa się – innowacyjną w skali kraju – metodą mokrą magnezową, charakteryzującą się wysokim, około 95% stopniem absorpcji dwutlenku siarki. Produktem procesu odsiarczania jest siedmiowodny siarczan magnezu, który znajduje zastosowanie w rolnictwie jako nawóz magnezowy podawany dolistnie.

„Zielone Azoty” to również: 

 • rozwój technologii dla ogniw bateryjnych 
 • technologia recyklingu tworzyw polimerowych 
 • odzysk fosforu i potasu z alternatywnych źródeł 
 • badanie możliwości sekwestracji, czyli zatłaczania CO2 do wyrobisk podziemnych
 • nowe prace badawcze m.in. nad biodegradowalnymi otoczkami granulowanych nawozów, nawozami dla terenów leśnych, inhibitorami ureazy i nitryfikacji oraz formułami nawozowymi wzbogaconymi o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych z cementowni
 • intensyfikacja działań związanych z rolnictwem precyzyjnym. 
Przeczytaj więcej o laboratorium paliw alternatywnych

Sektor chemiczny wraz ze swoim zapleczem badawczym i kompetencjami może w dużym stopniu przyczynić się do postępów w dziedzinie energetyki wodorowej. Wdrożenie Strategii Wodorowej Unii Europejskiej w Grupie Azoty traktujemy jako szansę na przyszły rozwój naszej organizacji.

Strategia wodorowa UE:

FAZA I – lata 2020-2024: 

 • ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących rynku wodoru
 • dążenie do zwiększenia podaży i popytu na rynkach pionierskich

FAZA II – lata 2025-2030:

 • częściowe przekształcenie sieci gazowej na potrzeby transportu wodoru odnawialnego na większe odległości
 • stworzenie ram paneuropejskiej sieci logistycznej wodoru
 • utworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku wodoru

FAZA III – lata 2030-2050: 

 • dekarbonizacja „trudnych” sektorów gospodarki, między innymi lotnictwa, żeglugi czy budownictwa
 • wykorzystanie około ¼ energii elektrycznej z OZE do produkcji wodoru odnawialnego 

System ogniw paliwowych w pojazdach napędzanych wodorem wymaga bardzo wysokiej jakości wodoru – nawet śladowe ilości zanieczyszczeń mogą niekorzystnie wpływać na wydajność i trwałość ogniwa paliwowego. Dlatego w Grupie Azoty Kędzierzyn rozwijamy Laboratorium Paliw Alternatywnych, które przede wszystkim zajmie się analizą wodoru. W 2022 roku kędzierzyńska spółka zawarła umowę z generalnym wykonawcą projektu, opiewającą na 19,5 mln zł. W obiekcie, obok laboratorium analityki wodoru z pracownią fizykochemiczną, powstanie również pracownia analiz metali oraz niezbędne zaplecze dla obu działów. Zakończenie budowy przewidziano na pierwszy kwartał 2024 roku. Do jego zadań ma należeć ocena jakości wytwarzanego wodoru zgodnie z wymaganiami normy ISO 14687:2019. Norma ta definiuje rygorystyczne kryteria czystości wodoru do zastosowania w ogniwach paliwowych – określa limit maksymalnej zawartości czternastu zanieczyszczeń gazowych oraz jednego zanieczyszczenia innego typu w wodorze. Chcemy, aby w przyszłości nasze laboratorium przeprowadzało kontrole jakości paliwa wodorowego w Polsce.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Następna sekcja