Nasz raport

Tabele wskaźników

Poniżej wskazano wyjaśnienia dotyczące oznaczeń znajdujących się w całym raporcie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

Tabela wskaźnikowa - Indeks treści GRI Standard, wskaźników własnych i Giełdy Papierów Wartościowych

Numer GRI StandardNumer wskaźnikaNazwa wskaźnika
Wskaźniki profilowe
Organizacja i praktyki raportowe
GRI 2
2-1Informacje szczegółowe o organizacji
GRI 2
2-2Podmioty ujęte w raportowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji
GRI 2
2-3Okres i cykl raportowania oraz dane kontaktowe
GRI 2
2-4Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach
GRI 2
2-5Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Działalność i pracownicy
GRI 22-6Aktywność, łańcuch wartości i relacje biznesowe
GRI 22-7Pracownicy
GRI 22-8
Osoby świadczące usługi na rzecz organizacji
Ład korporacyjny
GRI 2
2-9Struktura i zarządzanie
GRI 2
2-10Nominacje i wybór kadry zarządczej najwyższego szczebla
GRI 2
2-11
Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 2
2-12
Rola organu zarządzającego najwyższego szczebla w nadzorowaniu zarządzania wpływem
GRI 2
2-13
Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem
GRI 2
2-14
Rola najwyższego organu zarządzającego w zrównoważonym raportowaniu
GRI 2
2-15
Konflikty interesów
GRI 2
2-16
Komunikacja krytycznych obaw
GRI 2
2-17
Wiedza najwyższej kadry zarządzającej na temat zrównoważonego rozwoju
GRI 2
2-18
Ocena najwyższego organu zarządzającego
GRI 2
2-19
Polityka wynagrodzeń
GRI 2
2-20
Proces tworzenia polityki wynagrodzeń
GRI 2
2-21
Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia
Strategia, polityki
GRI 2
2-22
Oświadczenie na temat strategii zrównoważonego rozwoju
GRI 2
2-23
Polityki
GRI 2
2-24
Polityki w relacjach biznesowych
GRI 2
2-25
Procesy zmniejszania negatywnego wpływu
GRI 2
2-26
Mechanizmy zgłaszania wątpliwości
GRI 2
2-27
Zgodność z prawem i regulacjami
GRI 2
2-28
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 2
2-29
Podejście do anagażowania interesariuszy
GRI 2
2-30
Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
-Wskaźnik własnyLiczba związków zawodowych i liczba pracowników należących do związków zawodowych
Tematy istotne
Ujawnienia dotyczące tematów istotnych
GRI 33-1Proces określenia tematów istotnych
GRI 33-2
Lista tematów istotnych
GRI 33-3
Zarządzanie tematami istotnymi
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
WYNIKI EKONOMICZNE [2016]
GRI 201201-4Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
OBECNOŚĆ NA RYNKU [2016]
GRI 202202-1Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY [2016]
GRI 203203-1Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi
GRI 203203-2Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
-Wskaźnik własnyŁączna wysokość rocznych składek PFRON [PLN]
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [2016]
GRI 205205-2Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji
GRI 205205-3Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI [2016]
GRI 206206-1Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
TEMATY ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY [2016]
GRI 301301-1Wykorzystane surowce i materiały według wagi oraz objętości
GRI 301301-3Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału
ENERGIA [2016]
GRI 302302-1Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 302302-3Intensywność zużycia energii
GRI 302302-4Redukcja zużycia energii
WODA [2018]
GRI 303303-1Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303303-2Zarządzanie wpływami związanymi z odprowadzaniem/zrzutami wody
GRI 303303-3Łączny pobór wody w podziale na źródła
GRI 303303-4Odprowadzanie wód
BIORÓŻNORODNOŚĆ [2016]
GRI 304304-1Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów
GRI 304304-2Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność
EMISJE [2016]
GRI 305305-1Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305305-2Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305305-4Intensywność emisji gazów cieplarnianych
GRI 305305-5Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 305305-7Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
ODPADY [2020]
GRI 306306-1Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami
GRI 306306-2Zarządzanie znaczącymi oddziaływaniami związanymi z odpadami
GRI 306306-3Odpady wytworzone
GRI 306306-4Odpady skierowane do odzysku
GRI 306306-5Odpady skierowane do unieszkodliwienia
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI [2016]
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE [2016]
GRI 401401-1Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia
GRI 401401-2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [2018]
GRI 403403-1System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403403-2Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i opis procedur w przypadku wystapienia incydentów/wypadków
GRI 403403-3Usługi w zakresie medycyny pracy
GRI 403403-4Udział pracowników, konsultacje i komunikacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403403-5Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403403-6Promocja zdrowia pracowników
GRI 403403-7Zapobieganie negatywnym wpływom na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz łagodzenie ich bezpośrednio związane z relacjami biznesowymi
GRI 403403-8Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403403-9Urazy związane z pracą
GRI 403
403-10
Choroby związane z pracą (choroby zawodowe)
EDUKACJA I SZKOLENIA [2016]
GRI 404404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
GRI 404404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które zapewniają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 404404-3Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS [2016]
GRI 405405-1Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405405-2Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według zajmowanego stanowiska
-GPW S-P2Wskaźnik równości wynagrodzeń
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI [2016]
GRI 406406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [2016]
-Wskaźnik własnyJednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe
GRI 413413-2Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną
-Wskaźnik własnyCałkowita kwota darowizn przeznaczona na cele społeczne
UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM [2016]
GRI 415415-1Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA [2016]
GRI 416416-1Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
GRI 416416-2Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG [2016]
GRI 417417-1Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-2Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-3Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej


Tabela TCFD

ObszarUjawnienieLokalizacja
Ład korporacyjny 
Ujawnienie zasad zarządzania organizacją dotyczących ryzyka i szans związanych z klimatem.
Opis nadzoru zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: I. Ład korporacyjny
Opis roli kierownictwa w ocenie ryzyka i szans związanych z klimatem i zarządzaniu nimi.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: I. Ład korporacyjny
Strategia 
Ujawnienie rzeczywistego i potencjalnego wpływu ryzyka i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, jeśli takie informacje są istotne.
Ryzyka i szanse związane z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.Mapa ryzyka i szans ESG
Wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: II. Strategia. Zidentyfikowane ryzyko i szanse związane z klimatem
Opis odporności strategii organizacji, biorący pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.W trakcie przygotowania przez Grupę Azoty
Zarządzanie ryzykiem 
Ujawnienie, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.
Opis procesów organizacji w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.1 Procesy identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem
Opis procesów organizacji dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.2 Procesy organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klimatem
Opis, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: III.3 Zintegrowanie z ogólnym systemem zarządzania ryzykiem w organizacji procesów związanych z identyfikowaniem, oceną i zarządzaniem ryzykiem klimatycznym
Miary i cele 
Ujawnienie miar i celów stosowanych do oceny i zarządzania odpowiednim ryzykiem i szansami związanymi z klimatem, jeżeli takie informacje są istotne.
Ujawnienie wskaźników stosowanych przez organizację do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: IV. Mierniki i cele
Ujawnienie Zakresu 1, Zakresu 2, oraz, jeśli takie informacje są istotne, Zakresu 3 gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko.Zarządzanie ryzykiem klimatycznym: Wykres z podsumowaniem emisji Scope 1 i 2 za rok 2021
Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do celów.W trakcie przygotowania przez Grupę Azoty


Uwzględnienie elementów treści International <IR> Framework

Elementy treści
Lokalizacja
A. Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym
Podstawowe informacje o Grupie Azoty; Nasza przyszłość
B. Ład korporacyjny
Struktura Grupy Kapitałowej; Zarządzanie ryzykiem; Nasze podejście do zarządzania; Nasze podejście do innowacyjności
C. Model biznesowy
Model tworzenia wartości
D. Ryzyka i szanse
Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem klimatycznym; Mapa ryzyka i szans ESG
E. Strategia i alokacja zasobów
Strategia 2021-2030
F. Prezentacja wyników
Model tworzenia wartości; Najważniejsze inwestycje w 2022 roku; Wyniki finansowe; Dialog z interesariuszami; Działania na rzecz lokalnej społeczności
G. Perspektywy na przyszłość
Nasza przyszłość
H. Podstawa sporządzenia i prezentacji raportu
Nasz raport
Poprzednia sekcja
Spis treści
Wprowadzenie